Algemene Reisvoorwaarden – Exclusive Culitravel

Artikel 1. Begrippen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

2. De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

3. De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten: a) vervoer, b) verblijf, c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.


Artikel 2. Reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit geschiedt schriftelijk, per fax, of per email.

2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.

3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.

4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 10 dagen een aanbetaling van 50% van de reissom (met een minimum van Euro 100,- per persoon), te worden voldaan.

5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn.

6. Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan.

7. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met het inschrijfgeld. Het saldo dient onmiddellijk te worden betaald.

8. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.


Artikel 3. Reissom

1. Behoudens uitzonderingen (zoals bij auto huren) gelden de gepubliceerde reissommen per persoon op basis van 2 reizende personen.. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld. Programma suggesties zoals in het programma vermeld (activiteiten, restaurants enz) zijn niet bij de reissom inbegrepen tenzij specifiek als zodanig vermeld.

2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen,belastingen en valutakoersen zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van de offerte.

3. Indien de in lid 2 genoemde prijzen, belastingen of valutakoersen veranderen, behoudt de reisorganisator zicht het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal de reiziger 5 werkdagen voor de datum van de 2e betaling op de hoogte worden gesteld. Indien de reiziger verkiest de totale reissom in 1 keer te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur dan zal er geen verhoging van de reissom vanwege een gewijzigde valuta koers plaatsvinden.

4. Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzigingen in belastingen, valuta-koerswijzigingen etc., met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling.

Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers de met hen gesloten reisovereenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde reissommen.


Artikel 4. Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Exclusive Culitravel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Exclusive Culitravel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Exclusive Culitravel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener (www.certo-escrow.nl). Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Exclusive Culitravel

niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


Artikel 5. Betalingsprocedure

Nadat u van Exclusive Culitravel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een

wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

• Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging tot betaling wordt verstuurd is hetzelfde als de email die u aan Exclusive Culitravel heeft doorgegeven.

• Het volledige bedrag € XX,00 dient voor vertrek op de rekening te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Exclusive Culitravel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

• De reissom wordt pas op rekening van Exclusive Culitravel gestort 1 dag na XX-XX-XXXX.

• Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo-Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.

Belangrijke opmerkingen

• In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

• Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.

• Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.


Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip.

Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

www.sto-reisgarantie.nl 

www.certo-escrow.com


Artikel 6. Reisbescheiden

1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening.

2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering.


Artikel 7. Opzegging of wijziging

1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren.

2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.

4. In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Exclusive Culitravel zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van Euro 100- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers.


Artikel 8. Annulering

Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:

• bij annulering tot 6 weken voor vertrek: het aanbetalingbedrag= 50% van de reissom.

• bij annulering tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 75 % van de reissom.

• bij annulering vanaf 4 weken voor vertrek of later: 100 % van de reissom

Indien de annuleringskosten bij luchtvaartmaatschappijen of andere leveranciers op het moment van annuleren hoger zijn geworden dan op het moment dat de reisovereenkomst gesloten werd dan zal dit worden doorberekend.

Voor de meeste (lijndienst) luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van Euro 150,00 tot het volledige tarief. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend tarief.

Indien gewenst dienen reizigers zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een annuleringsverzekering


Artikel 9. Verplichtingen van de reisorganisator

1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.

2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting aan hem zijn toe te schrijven.

3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8. Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Exclusive Culitravel en haar leveranciers en / of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering hiermee akkoord ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en / of nalatigheid.

2. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement / hotel / auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en / of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.

3. De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer. Indien geen plaatselijke vertegenwoordiger, rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

4. De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Exclusive Culitravel of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.


Artikel 10. Klachten

1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de vertegenwoordiger van Exclusive Culitravel. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.

2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 7.1 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en / of annuleringskosten verzekering.

3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste eenmaal de reissom.

6. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.


Ten slotte

Af en toe krijgen we de vraag of we zijn aangesloten bij het SGR garantiefonds en lid van de ANVR. Dit zijn de bij het publiek meest bekende garantiefonds en belangenvereniging voor reisbureaus. Zoals duidelijk wordt uit Artikel 4 vallen de reizen van Exclusive Culitravel onder de STO-garantieregeling. Deze is gelijkwaardig aan de SGR regeling maar specifiek in het leven geroepen voor kleinschalige reisbureaus maar biedt de reiziger de meeste zekerheid. Daarnaast is Exclusive Culitravel lid van de VvKR, de vereniging van Kleinschalige Reisbureaus, een belangenvereniging voor kleine reisspecialisten, zoals de ANVR er is voor de grote reisbureaus. Lees meer over de VvKR. Wij onderscheiden ons door open en eerlijk te communiceren met zowel onze klanten als met alle leveranciers en dienstverleners die betrokken zijn in het organiseren van onze exclusieve reizen. Wat betreft vliegtickets werkt Exclusive Culitravel alleen met de grote maatschappijen waardoor het risico op faillissementen tot een minimum is teruggebracht. De communicatie vindt bij voorkeur plaats via persoonlijke gesprekken en indien dit niet mogelijk is via telefoon, email en fax. Bovenstaande algemene reisvoorwaarden zijn representatief voor de transparante en eerlijke wijze waarop wij zaken willen doen.